imPACTA , juli 2012

 

Handgift gevolgd door gesplitste aankoop is ‘misbruik’ volgens fiscus

In een vorig artikel haalden we reeds aan dat volgens de perceptie van staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale en de fiscale fraude John Crombez de planningstechniek waarbij een handgift wordt gevolgd door een gesplitste aankoop van vastgoed onder de scope van de nieuwe verstrengde algemene antimisbruikbepaling inzake registratie- en successierechten zou dienen te vallen .

Waarover gaat het? Bij de aankoop van een pand kopen de ouders het vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom ervan. Teneinde de kinderen de financiële middelen te verschaffen om de blote eigendom aan te kopen, schenken de ouders voorafgaand aan de aankoop een som geld via een hand- of bankgift.

Deze techniek werd vaak toegepast in het kader van successieplanning omdat bij het overlijden van de ouders het vruchtgebruik van rechtswege aanwast bij de naakte eigendom van de kinderen, waardoor het vruchtgebruik niet in de nalatenschap valt en dus belastingvrij naar de kinderen overgaat.

Ofschoon de Belastingadministratie deze populaire planningsmethode jarenlang heeft aanvaard, heeft de fiscus in een onlangs gepubliceerde circulaire (nr.8/2012) laten verstaan dat de gesplitste aankoop voorafgegaan door een al of niet geregistreerde schenking van de benodigde gelden door de verkrijger van het vruchtgebruik aan de verkrijger van de blote eigendom een misbruik uitmaakt mits er éénheid van opzet aanwezig is.

Diezelfde circulaire benadrukt nogmaals dat de (zuivere) schenking door middel van hand- of bankgift niet geviseerd wordt door de nieuwe algemene antim is bruikbepaling.

terug

Heeft u hierover vragen, of heeft u andere vragen over uw successie- of vermogensplanning, dan kan u zich op onze website inschrijven voor een vrijblijvend onderhoud via PACTA contact .