imPACTA , December 2012

 

Overzicht van de Fiscale Maatregelen in de Begroting 2013

De federale regering bereikte vorige maand een akkoord zowel over de begroting 2013 als over maatregelen om de concurrentiekracht te stimuleren. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen die binnenkort een invloed kunnen hebben op uw familiaal patrimonium.

De informatie die we u hieronder meedelen is echter nog niet in wetteksten gegoten en kan dus de komende weken nog enkele wijzigingen ondergaan.

Fiscale amnestie

Er komt een nieuwe en allerlaatste kans voor belastingplichtigen om hun niet aangegeven inkomsten en kapitalen te regulariseren. De nieuwe procedure zou gelden voor zowel natuurlijke personen, als rechtspersonen en eindigen op 31 december 2013.

De nieuwe fiscale amnestieprocedure zou uit 2 fasen bestaan.

In de eerste jaarhelft van 2013 zouden de inkomsten verkregen uit “gewone fiscale fraude” (bv. de interesten van buitenlandse beleggingen die niet werden aangegeven) geregulariseerd kunnen worden. Voor deze inkomsten zou het boetetarief stijgen van 10% naar 15%, bovenop de normale belasting op de niet aangegeven inkomsten. Personen die hun “wit geld” in het buitenland verborgen hebben gehouden, doen er dus best aan nog vóór het einde van het jaar hun toestand te regulariseren.

In de tweede jaarhelft van 2013 zouden kapitalen uit bepaalde witwaspraktijken voor regularisatie in aanmerking komen. Het boetetarief zou 35% op het gerepatrieerde kapitaal bedragen indien het misdrijf fiscaal is verjaard en in geval het misdrijf fiscaal nog niet is verjaard, zou de boete 20% bedragen bovenop de normale, in België verschuldigde belasting.

Door te regulariseren zou de belastingplichtige immuniteit krijgen voor verdere strafrechtelijke vervolging.

Hogere roerende voorheffing (25%) die vooral defensieve spaarder treft

Het standaardtarief van de roerende voorheffing zal vanaf 2013 worden verhoogd van 21% naar 25%. Het uniforme tarief van 25% geldt niet voor liquidatieboni (10%), interesten op spaarboekjes bij overschrijding van het vrijgestelde deel (15%), de zogenaamde Leterme staatsbon (15%) en dividenden betaald door residentiële vastgoedbeveks (15% - voorheen vrijgesteld).
De roerende voorheffing zal in principe terug bevrijdend worden, wat betekent dat er voor de roerende inkomsten van 2013 geen aangifteplicht meer is en de “rijkentaks” van 4 procent de facto verdwijnt.

Het plan om voor particulieren een meerwaardebelasting op aandelen in te voeren werd niet weerhouden.

Levensverzekeringen

De taks op premies van individuele levensverzekeringen van TAK 21 en 23 stijgt naar 2%. Op levensverzekeringen aangegaan door een rechtspersoon blijft de taks van 4,4% van toepassing.

De verplichte aangifte in de personenbelasting van buitenlandse rekeningen zal vanaf aanslagjaar 2013 uitgebreid worden naar in het buitenland afgesloten levensverzekeringsovereenkomsten.

Notionele interestaftrek

De nieuwe berekeningswijze resulteert in een lager tarief van de notionele interestaftrek voor 2013 (aanslagjaar 2014), te weten 2,742% voor grote ondernemingen en 3,242% voor KMO’s.

Meerwaardebelasting op aandelen voor grote ondernemingen

De bestaande fiscale regels inzake belasting van meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting wijzigen niet, behalve voor grote ondernemingen. Meerwaarden op aandelen die volgens de huidige regeling vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting, zouden onderworpen worden aan een afzonderlijke belasting van 0,4% (+3% crisisbijdrage). Deze nieuwe fiscale maatregel geldt niet voor KMO’s.

terug

Heeft u hierover vragen, of heeft u andere vragen over uw successie- of vermogensplanning, dan kan u zich op onze website inschrijven voor een vrijblijvend onderhoud via PACTA contact .