Financiële planning

 

Waarom financiële planning?

Gezien onze maatschappij in permanente evolutie is, zowel op sociologisch, demografisch als economisch vlak staan burgers voor constante verandering. Maatschappelijke zekerheden komen op de helling te staan waardoor het toekomstperspectief steeds wijzigt. Het spreekt dan ook voor zich dat elkeen die een patrimonium heeft kunnen opbouwen op deze evoluties moet inspelen. Dit zowel naar analyse, strategie als bescherming. Anders gezegd, het familiaal patrimonium heeft nood aan goed beheer. Diverse partijen, professionals uit de financiële, fiscale en juridische wereld zoals de bankier, verzekeraar, vastgoedexpert, notaris, boekhouder, accountant en fiscalist ondersteunen hun cliënten bij het beheer ervan. Een financieel planner beschouwt het als haar taak advies te geven bovenop (en waar nodig in samenwerking met) de bestaande adviseurs, doch vanuit een andere invalshoek. Daar waar elk van de hierboven opgesomde vertrouwenspersonen vanuit het eigen vakterrein advies zal geven, zal een financieel planner vanuit de globaliteit van het patrimonium adviseren. Een financieel planner analyseert eerst het gehele vermogen om van daaruit de verschillende vermogenscomponenten van het patrimonium beter op elkaar af te stemmen. Persoonlijke financiële planning heeft daarom als doel de bestaande adviezen in een breder kader te plaatsen en aan te passen aan het globale doel van het individu. Dit doel zal zich vaak situeren op twee terreinen:

  • het opgebouwde vermogen beschermen om de huidige levensstandaard van het gezin te behouden
  • het huidige vermogen te laten aangroeien om uw financiële onafhankelijkheid te garanderen
De term “ financiële planning ”
Juist omdat de noodzaak van een globale adviseur steeds meer wordt erkend, heeft de wereld van de financiële planning , die intussen in België reeds meer dan 20 jaar bestaat, de laatste jaren steeds meer ingang gevonden bij de familievader die hulp zoekt bij het beheer van zijn patrimonium.
De term “financiële planning” is dus helemaal niet nieuw, doch wordt (spijtig genoeg) niet altijd op eenzelfde ethische manier ingevuld. Hierdoor heeft de term Financiële planning door de jaren heen een eerder vage invulling gekregen.
Gezien PACTA naast ethiek, ook transparantie hoog in het vaandel draagt, omschrijven wij ons liever als een ‘vermogensarchitect’.
Wat zijn, ons inziens, de belangrijkste richtlijnen die de rol van vermogensarchitect moeten duiden?
  • Het analyseren van het patrimonium vanuit een globaal perspectief als basis voor de juridische en fiscale adviezen en het bepalen van de gepaste beleggingsstrategie.
  • Vermogensarchitectuur is helaas geen methode an sich om de financiële armslag te vergroten. PACTA wil hier duidelijk in zijn: vermogensarchitectuur heeft als doel het opgebouwde kapitaal op een gezonde manier te laten aangroeien en te beschermen tegen voorziene en onvoorziene omstandigheden.
  • Het (her)tekenen van een op maat gemaakte beleggingsstrategie met een voor de cliënt duidelijk doel op korte, middellange en lange termijn. PACTA wil hier optreden als een actieve vermogensarchitect: ons doel is de vermogenssituatie van de cliënt te analyseren en daar waar tekortkomingen naar boven komen, een oplossing aan te reiken.
  • Een vermogensarchitect dient het vermogensaspect in een breder kader te benaderen en zodoende de cliënt te adviseren over eventuele fiscale optimalisatiemogelijkheden m.b.t. de belastingdruk op vermogen, alsook samen met de cliënt te bekijken op welke manier het vermogen naar de erfgenamen kan worden overgedragen (successieplanning).
  • Vermogensarchitectuur valt of staat met het uitgelijnde doel dat de cliënt stelt. Elk vermogen is uniek, zoals ook elke persoonlijke situatie verschillend is. Geen enkel plan kan hetzelfde zijn. De individuele benadering is met andere woorden een éénvoudige noodzaak. De vermogensarchitect moet immers steeds het belang van de cliënt dienen!
  • Al de adviezen dienen verleend te worden vanuit een onafhankelijke positie: enkel zo kunnen de belangen van cliënt maximaal worden behartigd.


Vanuit deze filosofie wil PACTA de cliënt bijstaan bij het beheer van zijn familiaal patrimonium: transparantie en maatwerk staan hierbij centraal.